Ban biên tập VSF

Giới thiệu số tháng 6/2024: "Lằn ranh đỏ: Philippines kháng cự Trung Quốc ở Biển Đông"

Số tháng 6/2024 của VSF với tựa đề “Lằn ranh đỏ: Philippines kháng cự Trung Quốc ở Biển Đông” làm rõ các nguyên nhân dẫn đến căng thẳng hàng hải giữa Trung Quốc và Philippines, cũng như chiến lược kháng cự của Manila đối với Bắc Kinh đến nay.